तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहें न रहें

कभी विश्व गुरु रहे भारत की धर्म संस्कृति की पताका, विश्व के कल्याण हेतू पुनः नभ में फहराये कभी श्रापित हनुमान अपनी शक्तिओं का विस्मरण कर चुके थे, जामवंत जी के स्मरण कराने पर वे राक्षसी शक्तियों को परास्त करते हैंआज अपनी संस्कृति, परम्पराएँ, इतिहास, शक्तियों व क्षमताओं को विस्मृत व कलंकित करते इस समाज को विश्व कल्याणार्थ राह दिखायेगा युग दर्पण सार्थक और सटीक जानकारी का दर्पण तिलक (निस्संकोच ब्लॉग पर टिप्पणी/अनुसरण/निशुल्क सदस्यता व yugdarpan पर इमेल/चैट करें, संपर्कसूत्र-तिलक संपादक युगदर्पण मीडिया समूह YDMS 09911111611, 9999777358.

YDMS चर्चा समूह

बिकाऊ मीडिया -व हमारा भविष्य

: : : क्या आप मानते हैं कि अपराध का महिमामंडन करते अश्लील, नकारात्मक 40 पृष्ठ के रद्दी समाचार; जिन्हे शीर्षक देख रद्दी में डाला जाता है। हमारी सोच, पठनीयता, चरित्र, चिंतन सहित भविष्य को नकारात्मकता देते हैं। फिर उसे केवल इसलिए लिया जाये, कि 40 पृष्ठ की रद्दी से क्रय मूल्य निकल आयेगा ? कभी इसका विचार किया है कि यह सब इस देश या हमारा अपना भविष्य रद्दी करता है? इसका एक ही विकल्प -सार्थक, सटीक, सुघड़, सुस्पष्ट व सकारात्मक राष्ट्रवादी मीडिया, YDMS, आइयें, इस के लिये संकल्प लें: शर्मनिरपेक्ष मैकालेवादी बिकाऊ मीडिया द्वारा समाज को भटकने से रोकें; जागते रहो, जगाते रहो।।: : नकारात्मक मीडिया के सकारात्मक विकल्प का सार्थक संकल्प - (विविध विषयों के 28 ब्लाग, 5 चेनल व अन्य सूत्र) की एक वैश्विक पहचान है। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं, इसके समर्थक, योगदानकर्ता, प्रचारक,Be a member -Supporter, contributor, promotional Team, युगदर्पण मीडिया समूह संपादक - तिलक.धन्यवाद YDMS. 9911111611: :

Thursday, January 14, 2010

Aartee tirumAlA se sAbhAr

KAUSALYA SUPRAJA RAMA!PURVA SANDHYA PRAVARTATE, UTTISTHA! NARASARDULA! KARTAVYAM DAIVAM AHNIKAM.UTTISTHOTTISTHA! GOVINDA! UTTISTHA GARUDADHVAJA! UTTISTHA KAMALAKANTA!TRAILOKYAM MANGALAM KURU.MATAS SAMSASTAJAGATAM MADHUKAITABHAREHVAKSOVIHARINI! MANOHARA-DIVYAMURTE!SRISVANMINI! SRITAJANAPRIYA-DANASILE!SRI-VENKATESA-DAYITE! TAVA SUPRABHATAMTAVA SUPRABHATAM ARAVINDALOCHANE!BHAVATU PRASANNAMUKHA-CHANDRAMANDALE! VIDHISANKARENDRA-VANITABHIR ARCHITE! VRSASAILANATHA-DAYITE! DAYANIDHEATRYADI-SAPTARSAYAS SAMUPASYA SANDHYAM AKSASINDHU-KAMALANI MANOHARANI, ADAYA PADAYUGAM ARCHAYITUM PRAPANNA SESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAM.PANCHANANABJABHAVA SANMUKHA VASAVADYAH TRAIVIKRAMADI CHARITAM VIBUDHAH STUVANTI, BHASAPATITH PATHATI VASARASUDDHIM ARAT SESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAMISATPRAPHULLA-SARASIRUHA-NARIKELA- PUGADRUMADI-SUMANOHARA-PALIKANAM AVATI MANDAM ANILAH SAHA DIVYAGANDHAIH SESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAMUNMILYA NETRAYUGAM UTTAMA-PANJARASTAHPATRAVASISTA-KADALIPHALAPAYASANI,BHUKTVA SALILAM ATHA KELISUKHAH PATHANTISESADRI-SEKARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAM.TANTRIPRAKARSA-MADHURASVANAYA VIPANCHYA GAYATY ANANTACHARITAM TAVA NARADO’PI BHASASAMAGRAM ASAKRT-KARACHARARAMYAM SESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAM.BHRNGAVALI CHA MAKARANDA-RASANUVIDDHA- JHANKARAGITA-NINADAIH SAHA SEVANAYA, NIRYATY UPANTA-SARASI-KAMALODAREBHYAHSESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAM.YOSA-GANENA VARA-DADHNI VIMATHYAMANE GHOSALAYESU DADHIMANTHANA-TIVRAGHOSAH,ROSAT KALIM VIDADHATE KAKUBHAS CHA KUMBHAHSESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAM.PADMESA-MITRA-SATAPATRA-GATALIVARGAH HARTUM SRIYAM KUVALAYASYA NIJANGA-LAKSMYA, BHERININADAM IVA BIBHRATI TIVRA-NADAM SESADRI-SEKHARA-VIBHO! TAVA SUPRABHATAMSRIMANN ABHISTA-VARADAKHILA-LOKABANDHO! SRISRINIVASA! JAGADEKA-DAYAIKASINDHO! SRIDEVATA-GRHA-BHUJANTARA-DIVYAMURTE! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMSRISVAMI-PUSKARINIKA-PLAVA-NIRMALANGAH SREYORTHINO HARA-VIRINCHI-SANANDANADYAH, DVARE VASANTI VARAVETRA- HATOTTAMANGAH SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.SRI-SESASAILA-GARUDACHALA-VENKATADRI- NARAYANADRI-VRSABHADRI-VRSADRI-MUKHYAM, AKHYAM TVADUTA-VASATER ANISAM VADANIT SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMSEVAPARAH SIVA-SURESA-KRSANU-DHARMA- RAKSOMBUNATHA-PAVAMANA-DHANADHINATHAH, BADDHANJALI-PRAVILASAN NIJASIRSA-DESAH SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.DHATISU TE VIHANGARAJA-MRGADHIRAJA-NAGADHIRAJA-GAJARAJA-HAYADHIRAJAH, SVASVADHIKARA-MAHIMADIKAM ARTHAYANTE SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.SURYENDU-BHAUMA-BUDHA-VAKPATI-KAVYA-SAURI SVARBHANU-KETTU-DIVISAT PARISAT PRADHANAH, TVADDASA-DASA-CHARAMAVADHI-DASADASAH SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.TVAT-PADADHULI-BHARITA-SPHURITOTTAMANGAH SVARGAPAVARGA-NIRAPEKSA-NIJANARANGAH, KALPAGAMAKALANAYAKULATAM LABHANTE SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.TVAD-GOPURAGRA-SIKHARANI NIRIKSAMANAH SVARGAPAVARGA-PADAVIM PARAMAMSRAYANTAH,MARTYA MANUSYA-BHUVANE MATIM-ASRAYANTE SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.SRI-BHUMI-NAYAKA! DAYADI-GUNAMRTABDHE! DEVADHIDEVA! JAGADEKA-SARANYAMURTE, SRIMANN-ANANTA-GARUDADIBHIR ARCHITANGHRE! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMSRIPADMANABHA! PURUSOTTAMA! VASUDEVA!VAIKUNTHA! MADHAVA! JANARDANA! CHAKRAPANE! SRIVASTA-CHIHNA! SARANGATA-PARIJATA! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMKANDARPA-DARPA-HARA-SUNDARA-DIVYAMURTE! KANTA-KUCAMBURUHA-KUTMALA-LOLADRSTE! KALYANA-NIRMALA-GUNAKARA! DIVYAKIRTE! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMMINAKRTE! KAMATHA! KOLA! NRSIMHA! VARNIN! SVAMIN! PARASVATHA-TAPODHANA! RAMACHANDRA! SESAMSARAMA! YADUNANDANA! KALKIRUPA! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.ELA-LAVANGA-GHANASARA-SUGANDHI-TIRTHAM DIVYAM VIYAT-SARITI HEMA-GHATESU PURNAM, DHRTVADYA VAIDIKA-SIKHAMANAYAH PRAHRSTAH TISTHANTI VENKATAPATE TAVA SUPRABHATAMBHASVAN UDETI VIKACHANI SARORUHANI SAMPURAYANTI NINADAIH KAKUBHO VIHANGAH,SRIVAISNAVAS SATATAM ARTHITA-MANGALAS TE DHAMASRAYANTI TAVA VENKATA! SUPRABHATAM.BRAHMADAYAS SURAVARAS SAMAHARSAYAS TE SANTAS SANADANA-MUKHASTV ATHA YOGIVARYAH, DHAMANTIKE TAVA HI MANGALA-VASTU-HASTAH SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAMLAKSMINIVASA! NIRAVADYA-GUNAIKA-SINDHO! SAMSARA-SAGARA-SAMUTTARANAIKA-SETO!VEDANTU-VEDYA-NIJAVAIBHAVA! BHAKTABHOGYA! SRI-VENKATACHALAPATE! TAVA SUPRABHATAM.STHROTHRAMKAMALA-KUCHA-CHUCHUKA-KUNKUMATONIYATARUNITATULA-NILATANO!KAMALAYATA-LOCHANA! LOKAPATE!VIJAYI BHAVA! VENKATA SAILAPATESACHATURMUKHA-SANMUKHA-PANCHAMUKHA- PRAMUKHAKHILA-DAIVATA-MAULIMANE! SARANGATAVATSALA! SARANIDHE! PARIPALAYA MAM VRSA-SAILAPATE.ATIVELATAYA TAVA DURVISAHAIR-ANUVELA-KRTAIR APARADHA-SATAIH, BHARITAM TVARITAM VRSA-SAILAPATE! PARAYA KRPAYA PARIPAHI HAREKALAVENU-RAVAVASA-GOPAVADHU- SATAKOTI-VRTAT SMARAKOTI-SAMAT, PRATI-VALLAVIKABHIMATAT SUKHADAT VASUDEVA-SUTAN NA PARAM KALAYEABHIRAMA-GUNAKARA! DASARATHE! JAGADEKA-DHANURDHARA! DHIRAMATE! RAGHUNAYAKA! RAMA! RAMESA! VIBHO! VARADO BHAVA! DEVA! DAYA-JALADHE!AVANI-TANAYA-KAMANIYA-KARAM RAJANIKARA-CHARU-MUKHAMBU-RUHAM, RAJANICHARA-RAJA-TAMO-MIHIRAM MAHANIYAM AHAM RAGHURAMAM AYESUMUKHAM SUHRDAM SULABHAM SUKHADAM SVANUJAM CHA SUKAYAMAMOGHASARAM, APAHAYA RAGHUDVAHAM ANYAM AHAMNA KATHANCHANA KANACHANA JATU BHAJE.VINA VENKATESAM NA NANATHO NA NATHAHSADA VENKATESAM SMARAMI SMARAMI, HARE! VENKATESA! PRASIDA PRASIDA PRIYAM VENKATESA! PRAYACCHA PRAYACCHAAHAM DURATAS TE PADAMBHOJA-YUGMA-PRANA-MECCHAYAGATYA SEVAM KAROMI, SAKRT SEVAYA NITYA-SEVAPHALAM TVAMPRAYACCHA PRAYACCHA PRABHO VENKATESA.AJNANINA MAYA DOSAN ASESAN VIHITAN HARE! KSAMASVA TVAM KSMASVA TVAM SESASAILASIKHAMANEPRAPATHEISANAM JAGATO ‘SYA VENKATAPATER VISNOH PARAM PREYASIM TAD-VAKSASSTHALA-NITYAVASA RASIKAM TATSANTISAMVARDHINIM, PADMALANKRTA-PANIPALLAVA-YUGAM PADMASANASTHAM SRIYAMVATSALYADI-GUNOJJYALAM BHAGAVATIM VANDE JAGANMATARAM.SRIMAN! KRPA-JALANIDHE! KRTA-SARVALOKA! SARVAJNA! SAKTA! NATA-VATSALA! SARVASESIN, SVAMIN! SUSILA-SULABHASRITA PARIJATA! SRI-VENKATESA! CHARANAU SARANAM PRAPADYEANUPURARPITA-SUJATA-SUGANDHI-PUSPA-SAURABHYA-SAURABHA-KARAUSAMA-SANNIVESAU, SAUMYAU SADANUBHAVANE‘PI NAVANU-BHAVYAU SRI-VENKATESA-CHARANAU SARANAM PRAPADYE.SADYO-VIKASI-SAMUDITVARA-SANDRARAGA- SAURABHYA-NIRBHARA-SARORUHA-SAMYA-VARTAM, SAMYAKSU SAHASA-PADESU VILEKHAYANTAU SRI-VENKATESA-CHARANAU SARANAM PRAPADYE.REKHAMAYA-DHVAJA SUDHA-KALASATAPATRA- VAJRANKUSAMBURUHA-KALPAKA-SANKHA-CHAKRAIH, BHAVYAIR ALANKRTA-TALAU PARATATTVA-CHIHNAIH SRI-VENKATESA CHARANAU SARANAM PRAPADYE.TAMRODARA-DYUTI-PARAJITA-PADMARAGAU BAHYAIR MAHOBHIR ABHIBHUTA-MAHENDRA-NILAU, UDYAN-NAKHAMSUBHIR-UDASTA-SASANKA-BHASAU SRI-VENKATESA-CHARANAU SARANAM PRAPADYE.SUPREMA-BHITI KAMALA-KARAPALLAVABHYAM SAMVAHANE’PI SAPADI KLAMAM ADADHANAU, KANTAY AVAN-MANASA-GOCHARA-SAUKUMARYAU SRI VENKATESA-CHARANAU SARANAM PRAPADYE.LAKSMI-MAHI-TADANURUPA-NIJANUBHAVA- NILADI-DIVYA-MAHISI-KARA-PALLAVANAM, ARUNYA-SANKRAMANATAH KILA SANDRARAGAUSRI VENKATESA CHARANAU SARANAM PRAPADYENITYANAMAD-VIDHI-SIADI-KIRITAKOTI-PRATYUPTA-DIPTA-NAVARATNA-MAHAH-PRAROHAIH, NIRAJANAVIDHIM UDARAMUPADADHANAU SRI-VENKATESA-CHARANAU SARANAM PRAPADYE.VISNOH PADE PARAMA ITY UDITA-PRASAMSAU YAU MADHVA UTSA ITI BHOGYATAYAPY UPATTAU, BHUYAS TATHETI TAVA PANITALA-PRADISTAU SRI VENKATESA! CHARANAU SARNAM PRAPADYEPARTHAYA TATSADRSA-SARATHINA TVAYAIVA YAU DARSITAU SVACHARANAU SARNAM VRAJETI, BHUYO’PI MAHYAM IHA TAU KARADARSITAU TE SRI-VENKATESA! CHARANAU SARNAM PRAPADYEMANMURDHNI KALIYAPHANE VIKATATAVISUSRI-VENKATADRI-SIKHARE SIRASI SRUTINAM, CHITTEPY ANANYA-MANASAM SAMAM AHITAU TE SRI-VENKATESA! CHARANAU SARANAM PRAPADYEAMLANA-HRSYAD-AVANITALA-KIRNA-PUSPAU SRI-VENKATDRI-SIKHARABHARANAYAMANAU, ANANDITAKHILA-MANO-NAYANAU-TAVAITAUSRI-VENKATESA! CHARANAU SARANAM PRAPADYE.PRAYAHPRAPANNA-JANATA-PRATHAMAVAGAHYAUMATUH STANAVIVA SISOR MRTAYAMANAU, PRAPTAU PARASPARA-TULAM ATULANTARAU TE SRI-VENKATESA! CHARANAU SARANAM PRAPADYE.SATVOTTARAIS-SATATA-SEVYA-PADAMBUJENA SAMSARA-TARAKA-DAYARDRA-DRGANCHALENA, SAUMYOPAYANTR-MUNINA MAMA DARSITAU TE SRI-VENKATESA! CHARANAU SARANAM PRAPADYESRISA! SRIYA GHATIKAYA TVADUPAYABHAVEPRAPYE TVAYI SVAYAM UPEYATAVASPHURANTYA, NITYASRITAYA NIRAVADYA-GUNAYA TUBHYAM SYAM KINAKARO VRSAGIRISA! NA JATU MAHYAMMANGALASASHANAMSRIYAH KANTAYA KALAYANA-NIDHAYE NIDHAYE'RTHINAM, SRI VENKATA NIVASAYA SRINIVASAYA MANGALAMLAKSMI-SAVIBHRAMALOKA-SUBHRU-VIBHRAMA CHAKSUSE, CHAKSUSE SARVALOKANAM VENKATESAYA MANGALAM.SRI-VENKATADRI-SRNGAGRA-MANGALABHARANANGHRAYE, MANGALANAM NIVASAYA SRINIVASAYA MANGALAM.SARVAVAYAVA-SAUNDARYA-SAMPADA SARVACHETASAM, SADA SAMMOHANAYASTU VENKATESAYA MANGALAM.NITYAYA NIRAVADAYAYASATYANANDA-CHIDATMANE, SARVANTARATMANESRIMAD-VENKATESAYA MANGALAMSVATAS SARVA-VIDE SARVA-SAKTAYE SARVA-SESINE, SULABHAYA SUSILAYA VENKATESAYA MANGALAMPARASMAI BRAHMANE PURNA-KAMAYA PARAMATMANE, PRAYUNJE PARA-TATTVAYAVENKATESAYA MANGALAMAKALA-TATTVAM ASRANTAM ATMANAM ANUPASYATAM, ATRPTYAMRTA-RUPAYAVENKATESAYA MANGALAMPRAYAH SVACHARANAU PUMSAM SARANYATVENA PANINA, KRPAYA DISATE SRIMAD-VENKATESAYA MANGALAMDAYAMRTA-TARANGINYAS TARANGAIR IVA SITALAIH, APANGAIS SINCHATE VISYAMVENKATESAYA MANGALAM.SRAG-BHUSAMBARA-HETINAM SUSAMAVAHAMURTAYE, SARVATI-SAMANAYASTUVENKATESAYA MANGALAM.SRI-VAIKUNTHA-VIRAKTAYASVAMI-PUSKARINI-TATE, RAMAYA RAMAMANAYAVENKATESAYA MANGALAMSRIMAT-SUNDARA JAMATR-MUNIMANASA-VASINE, SARVALOKA NIVASAYASRINIVASAYA MANGALAM.MANGALASASANA-PARAIR MADACHARYA-PUROGAMAIH, SARVAIS CHA PURVAIR ACHARYAIHSATKRTAYASTU MANGALAM.


Courtesy: www.tirumala.org

No comments: